Stockholmiapriset 2020

Stockholmiapriset 2020 tilldelades Johan Mattson, för hans examensarbete: ”Human Behaviour & Urban Squares. A Public Life Study of Kungsträdgården and Sergels Torg.”

Vilka faktorer påverkar hur stadens publika ytor används? Frågan är avgörande i all stadsplanering, men intressant också för många discipliner som intresserar sig för mänskligt beteende och skärningspunkten mellan den byggda och den levda staden. Somliga torg och öppna platser i Stockholm attraherar betydligt fler människor som inte endast passerar, utan också stannar upp och använder ytorna på skilda sätt. I sin uppsats använder sig Johan Mattsson av Jan Gehl och Birgitte Svarres metoder för att studera det offentliga livet och rummen i staden och interaktionen mellan dem. Med Kungsträdgården och Sergels torg som exempel kartlägger Mattsson skilda mönster i olika urbana miljöer. Utifrån noggranna iakttagelser av människors aktivitet och interaktion visar han på stora skillnader i rörelsemönster mellan platserna, inte minst med avseende på kön. Uppsatsen ger också en god översikt över forskningsläget inom fältet. Aktuella teorier, observationer och hypoteser relateras löpande i analysen. Uppsatsen är ett gediget genomfört arbete som med tydlig empiri, uttrycklig tillämpning av teori och med ett tillgängligt språk förmår tydliggöra komplexa processer i urbant offentligt liv.

”Human Behaviour & Urban Squares. A Public Life Study of Kungsträdgården and Sergels Torg”(pdf, 4,0 MB, nytt fönster).