Projekt

Här hittar du information om de projekt som drivs genom Stockholmia och förvaltas av Stadsmuseet.

Stockholmia – forskning och förlag har stadens uppdrag att initiera, främja, genomföra och förmedla angelägen forskning om Stockholm. Det gör vi dels genom att tillsammans med våra samarbetsparter söka medel från olika forskningsfinansiärer för mer omfattande projekt, samt genom att då budgeten medger det utlysa stipendier för forskning. Dels samverkar vi med en rad aktörer som på andra sätt kan bidra till kunskapsuppbyggnad och forskningsrelaterad dokumentation.

Som forskare anknuten till Stockholmia har man tillgång till ett brett spektrum av kompetenser med skilda perspektiv på Stockholm, direktingångar bakom kulisserna till kulturarvsinstitutioners samlingar och material, kompetent vägledning, en livaktig seminarieverksamhet och en mängd möjligheter till både kunskapsutbyte och förmedling av forskningsresultat.

Bekönade rum

Genom ett samarbete mellan ABM-institutioner och forskare ska projektet ”Bekönade rum” bidra till kunskapsspridning om stadens mångfacetterade historia. Syftet är att utarbeta en metod för att skapa pluralistiska beskrivningar av samlingarna och öka sökbarhet i digitaliserat material. Projektet avslutades med en konferens i oktober 2021.

Digarv

DIGARV är ett forskningsprogram som syftar till att främja digitalisering och tillgängliggörande av kultursamlingar med fokus på humaniora och samhällsvetenskap.

Stadens ansikten

Projektet ”Stadens ansikten. Visuell kultur och social struktur i Stockholm 1880–1930” har i hård konkurrens beviljats 12 091 000 kronor i bidrag från Vetenskapsrådet för digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar.