Stockholmiapriset 2023

Stockholmiapriset 2023 tilldelades Hampus Busk för masteruppsatsen i Konstvetenskap vid Uppsala universitet "Att rekonstruera en kulturarvsprocess. En fallstudie utifrån Havrekvarnen i Nacka".

Hampus Busk. Foto: Cecilia Fällman.

Hampus Busk har genom en gedigen materialgenomgång från myndighetsarkiv samt intervjuer belyst och analyserat hur en byggnad från 1928 blev ett kulturminnesmärke. Med utgångspunkt från frågor som vilka de enskilda förhandlande aktörerna var, vilka argument som fördes fram och på vilka arenor studerar Hampus Busk således kulturarvsprocessen i praktiken. Studieobjektet för uppsatsen är förhandlingen kring Havrekvarnen, en industribyggnad på Kvarnholmen i Nacka kommun i stockholmsregionen. Kvarnbyggnaden uppfördes år 1928 och kom under 2020-talet inledning att slutligen anföras som en bevarandevärd och för framtiden byggnadsminnesskyddad rekonstruktion.

Hampus Busks uppsats bidrar med ny kunskap om hur kulturarvsprocessen gick till, hur förhandling skedde och mellan vilka aktörer. Uppsatsen visar betydelsen av de enskilda aktörerna, och särskilt de antikvariska konsulternas stora inflytande i formandet av byggnadsantikvarisk hantering i Stockholm.