Digarv

DIGARV är ett forskningsprogram som syftar till att främja digitalisering och tillgängliggörande av kultursamlingar med fokus på humaniora och samhällsvetenskap.

Kollagebild för DIGARV. Form: Eric Weber.

Bakgrund och syfte

I regeringens forskningsproposition 2016 påtalades behovet att stödja och främja datadriven forskning, särskilt inom humaniora och samhällsvetenskap. Den typen av forskning och kunskapsproduktion utgår ofta från digitaliserat material som finns vid kulturarvsinstitutionernas arkiv, samlingar och bibliotek. Det är dock en resurs vars forskningspotential är till stor del outnyttjad eftersom bara en bråkdel av det är digitaliserad.

”En digitalisering av materialet vid kulturarvsinstitutionernas arkiv, samlingar och bibliotek ökar tillgängligheten och skapar nya möjligheter för forskning, främst inom humaniora och samhällsvetenskap men även inom andra vetenskapliga områden. Ökad tillgång till digitala datavolymer öppnar för att besvara nya frågeställningar och för metodutveckling”. (Prop. 2016/17:50, s.95).

Projektets finansiering

DIGARV-programmet finanseras av Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakademien.

Organisation och förvaltning

Från och med 2022 samordnas och administreras programmet av Stadsmuseet i Stockholm.

Projektkoordinator: Anna Näslund Dahlgren, professor och filosofie doktor i konstvetenskap, Stockholm universitet.

Anna Näslund Dahlgren är konstvetare och och har i sin forskning ägnat sig åt svensk reklam- och modefotografi, pressfotografi och samtida fotobaserad konst liksom om 1800-talets fotoalbum och mediebild. I DIGARV-programmet leder hon forskningsprojektet ”Deltagande i det visuella kulturarvet” om musei- och arkivpraktiker.

Projektet Deltagande i det visuella kulturarvet på DIGARV-programmets webbplats

anna.dahlgren@arthistory.su.se

Projektkoordinator: Pelle Snickars, professor vid Institution för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet.

Peller Snickars är mediehistoriker och verksam inom kunskapsfältet digital humaniora. Han har i sin forskning ägnat sig åt kulturarvets mediehistoria samt arbetat med digitala metoder för att analysera det förflutna på nya sätt. Denna forskning har han bedrivit vid det digitala humanioracentrat Humlab. Inom DIGARV-programmet leder han projektet ”Välfärdsstaten analyserad. Textanalys och modellering av svensk politik, media och kultur, 1945–89” som handlar om storskalig textanalys.

Humlabs webbplats

Projektet Välfärdsstaten analyserad på DIGARV-programmets webbplats

pelle.snickars@umu.se

Om DIGARV

Inom ramen för DIGARV-programmet ingår bland annat att anordna gemensamma aktiviteter och workshoppar för kompetensutbildning. De riktar sig såväl till forskare inom DIGARV-programmet som forskarsamhället i stort, verksamma inom kulturarvssektorn och den intresserade allmänheten. DIGARV samordnar idag fjorton separata forskningsprojekt.

Länk till DIGARVs webbplats