Boel Englund & Agneta Linné (red.)

Detta är författarna till boken Att forma en ny tid: Boel Englund (längst till vänster), Ingrid Heyman, Kerstin Skog-Östlin, Agneta Linné och Eva Trotzig. Utgivningsdatum 2020-09-17.

Från vänster: Boel Englund, Ingrid Heyman, Kerstin Skog-Östlin, Agneta Linné och Eva Trotzig

Boel Englund är professor em. vid Stockholms universitet med särskild inriktning mot språk, text och meningsskapande, kultursociologi och pedagogisk historia. Hon har under 2000-talet lett och/eller deltagit i flera större forskningsprojekt med den inriktningen och svarat för flera större bokproduktioner.

Kerstin Skog-Östlin är fil.dr. och universitetslektor em. Hon är också utbildad folkskollärare. I doktorsavhandlingen från 1984 belyser hon bland annat folkskollärarutbildningens betydelse för folkbildningen i det framväxande industrisamhället och moderniseringen av Sverige. Att bryta ny mark (2005) belyser kvinnors kamp för tillgång till bildning och insatser för att ge senare generationer möjligheter till utbildning.

Agneta Linné är professor em. i pedagogik vid Örebro universitet och intresserar sig särskilt för utbildningshistoria, läroplansteori och kultursociologi. Några teman är kvinnors vägar att ta det offentliga i bruk, lärares utbildning och arbete samt kunskapstraditioner i högre utbildning. Hon har lett eller haft medansvar för flera större forskningsprojekt inom de här områdena.

Ingrid Heyman är docent och universitetslektor em. Hon har i sin avhandling – Gånge hatt till. Omvårdnadsforskningens framväxt i Sverige. (1995) – och i andra arbeten belyst sjuksköterskors och socialt verksamma kvinnors bildningssträvanden över tid.

Eva Trotzig har varit chef för Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek. Hon är fil.dr. och universitetslektor em. Hennes forskningsintresse är kvinnohistoria, särskilt med textil anknytning.

Böcker

Att forma en ny tid

Kvinnor som samhällspedagoger runt 1900. En kollektivbiografi av Boel Englund, Ingrid Heyman, Kerstin Skog-Östlin, Agneta Linné och Eva Trotzig. Utgivningsdatum: 2020-09-17.